Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Dancsné dr. Simon Mária egyéni ügyvéd tiszteletben tartom az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adathoz fűződő jogait, a személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik.

Adatvédelmi és egyéb jogszabályok:
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 
– Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv)
– egyéb, vonatkozó jogszabályi előírások 

 A honlap ingyenesen látogatható. A honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok nélkül lehetséges. 

 Az adatkezelő kizárólag a honlapon történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás valamint a honlapon található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek által önkéntesen, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. A látogató a személyes adatai megadásával adatainak kezeléséhez, feldolgozásához is hozzájárul Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel az érintettek hozzájárulása. 

 Amennyiben személyes adatot is tartalmazó információ, e-mail cím jut tudomásomra, azt nem továbbítom, nem hozom harmadik személy tudomására, kivéve ha az adatátadást az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. 

Az adatkezelésért felelős: Dancsné dr Simon Mária
Adatkezelő címe: 1131 Budapest, Tomori u. 23. 1/5. szám
Adatkezelő telefonos és fax elérhetősége: +36 1/7873168
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: drsimonmaria1@gmail.com
Adatkezelő honlapja: www.drsimonmaria.hu 

 Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelő jogosult. Az adatkezelő a tudomására jutott üzleti titkot a Ptk. és az Üttv. rendelkezéseivel összhangban kezeli. Az adatkezelőt a fentieken túl az Üttv. 9.§-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed az adatkezelő által készített és birtokában lévő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az adatkezelőnél folytatott esetleges hatósági vizsgálat során az adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. 

 Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a drsimonmaria1@gmail.com e-mail címen, vagy az adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. 

Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az adatkezelő székhelye szerin illetékes Fővárosi Törvényszék, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat. Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 24. napjától visszavonásig hatályos. 

 Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott GDPR, valamint a hivatkozott magyar jogszabályok (Infotv, Ptk, Üttv. stb) mindenkori hatályos rendelkezései az irányadók.

 Budapest, 2018. május 24. 

 Dancsné dr. Simon Mária egyéni ügyvéd, adatkezelő